Beköszönő

Szeretettel köszöntjük a Tusnádfürdői Városi Könyvtár jelenlegi és potenciális olvasóit, felhasználóit, valamint a könyvtár Internetes naplójának (blogjának) követőit.

Vă salutăm cu drag, stimați cititori și utilizatori actuali și potențiali al bibliotecii orășenești din Băile Tușnad!Bibliográfiák - Bibliografii

Tusnádfürdői szakirodalomjegyzék
(bővülőben)

Magyar nyelvű kiadványok


BÁNYAI J. (1957), A Magyar Autonóm Tartomány hasznosítható ásványi kincsei.,Tudományos Könyvkiadó, Bukarest.


BICSAK K. (1973). Tusnádfürdő. Turisztikai könyvkiadó, Bukarest

CSEREY Z. – JÓZSEF Á. (1995), Fürdőélet Háromszéken.(K.n.), Sepsiszentgyörgy.


CSEREY Zoltán - JÓZSEF Álmos (1997): Tusnád fürdő. Szent Anna-tó. Sepsiszentgyörgy, Székely Nemzeti Múzeum Füzetek, II. sorozat 3. szám. 

ENDES M. (1994), Csík-, Gyergyó-, Kászon-székek (Csík megye) földjének és népének története 1918-ig., Akadémia Kiadó, Budapest.

ERDŐS J. (szerk.) (1911), Magyar Fürdő-kalauz.Engländer és Tsa, Tata.

GAALI Z. (1938), A székely ősvárak története, mondája és legendája. Makkay, Budapest.

GÁSPÁR Gy. (1941), A visszatért Erdély útikönyve. Franklin, Budapest.

HALÁSZ K. (1931), Az erdélyi turistaság új helyzete. Turisták Lapja, XLIII. évf. 11.sz. 318-320. o.

HANKÓ Vilmos (1896), Székelyföld. EKE–Lampel, Budapest.

HEFTY Gy. (szerk.) (1943), Kelet-Magyarországi és Erdélyrészi Fürdőkalauz, I. Helyi kalauzok. Marosvásárhely, Csíkszereda.

HERCZEG Á.- JÁNOSI Cs.- SZŰCS G. (szerk.) (1998), Csomád–Bálványos Régió fejlesztési stratégiája, Transpagony, Budapest-Csíkszereda.

JÁNOSI Cs.-PÉTER É. (szerk.) (2003) A Hargita-hegység és környéke ásványvizes fürdői, Cstte.

KŐVÁR L. (1853), Erdélyfölde ritkaságai. Kolozsvárt.

MAGYARI E., BUCZKÓ K., JAKAB G., BRAUN M., SZÁNTÓ Zs., MOLNÁR M., PÁL Z., KARÁTSON D. (2006):
Holocene palaeohydrology and environmental history in the South Harghita Mountains, Romania, Földtani Közlöny, 13+6/2, 249-284 o. Budapest

MORIYA I., OKUNO M., NAKAMURA T., ONO K., SZAKÁCS A., SEGHEDI I. (1996): Radiocarbon ages of charcoal fragments from pumice flow deposit of the last eruption of Ciomadu Volcano, Romania. – Summaries of researches using AMS at Nagoya University 7. 255.

SCHÖNVISZKY L. (1931): Az erdélyi turistaság keletkezése. Turisták Lapja, XLIII. évf. 11.sz.

VOFKORI L. (1998). Székelyföld utikönyve, II. kötet, Budapest

ZSIGMOND E. (1998). Csomád hegycsoport Szent Anna-tó és környéke, Pallas-Akadémia könyvkiadó, Csíkszereda

ZSIGMOND E. (1999): Zona Lacului Sfânta Ana / Regiunea Ciomat – Puturosu, Budapesta.


Bibliografie Băile Tușnad

BICSAK C. (1973). Băile Tuşnad, Editura Pentru Turism, Bucureşti.

MORAN Gh., ARDELEAN A., GEORGESCU M. (1993): Rezervaţii şi monumente ale naturii din România, Bucureşti

MUICĂ A, PILBÁTH G. A. (2006), Harta ecoturistică a microregiunii Ciomad – Balvanyos, Braşov.

PILBÁTH G. A. (2002): Ariile naturale protejate din microregiunea Ciomad – Balvanyos, Bucureşti

PILBÁTH G. A., PÁL Z. (2006), Microregiuniea Ciomad – Balvanyos, Editura Green Steps, Braşov

PILBÁTH G. A., PÁL Z. (2009), Microregiuniea Ciomad – Balvanyos, Editura Green Steps, Braşov.

SCHREIBER E. W. (1974): Încadrarea şi geneza Masivului Ciomadu, Bucureşti

UDRIȘTE O. (1967). Tuşnad, Editura Meridiane, Bucureşti.
Székelyfölddel kapcsolatos irodalomjegyzék


I. Önálló kötetek, monográfiák


1. Történelem, régészet, helytörténet, életrajz

A Csíki-medence településtörténete a neolitikumtól a XVII. század végéig a régészeti adatok tükrében. 2004, Kolozsvár, Scientia.

A Csíki Székely Múzeum gyűjteményei 2004: Csíkszereda, Csíki Székely Múzeum.

A Maros megyei magyarság történetéből II. 2001 Marosvásárhely, Mentor Kiadó.

A Székely Kongresszus szervezete, tagjainak névsora, tárgyalásai és határozatai. 2001: Csíkszereda, Hargita Kiadóhivatal.

Az agyagfalvi székely nemzeti gyűlés 150. évfordulója 1848–1998. Agyagfalva 1848 Alapítvány. 1998.

Ábrahám Barna 2004: Az erdélyi román polgárosodás a XIX. században. Csíkszereda, ProPrint, 540.o.

ANTAL Imre 1992: Gyimesi krónika. Budapest–Bukarest, Európa–Kriterion.

ANTAL Imre 2005: Történelmi események Gyimes vidékén a régmúlttól napjainkig. Csíkszereda, Pallas-Akadémia Könyvkiadó.

BALATON Petra 2004: A székely akció története. Budapest, Cartofil.

BALÁZS Lajos (összeáll., szerk.) 1999: Csíkszentdomokos monográfia. Csíkszereda, Márton Áron Humanitárius Egyesület Csíkszentdomokosért.

BALOGH Judit 2005: A székely nemesség kialakulásának folyamata a 17. század első felében. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Erdélyi tudományos füzetek, 254.

BARABÁSI László 2005a: Székely-magyar történelem Atillától máig. Pilisszentiván, Fríg.
BARABÁSI László 2005b: Hol vagytok székelyek? Pilisszentiván, Fríg.

BARABÁSI László 2006: A székely rendtartás. Pilisszentiván, Fríg.

BÁRÁNY Éva 1999: Magyarok, szittyák, székelyek. Budapest, Uránusz, Holló Nyomda.

BENKŐ E. – DEMETER I. – SzÉKELY A. 1997: Középkori mezőváros a Székelyföldön. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum Egyesület.

BÍRÓ Lajos 2005: Székely őstörténet és ősvallás. Debrecen, Magánkiadás.

BODA László 2004: Avarok és székelyek a történelmi fehér foltok filozófiai kutatásának tükrében. Budapest, Püski.

BODOR György 2003: A székely nemzetségi szervezet. Csíkszereda, Pallas-Akadémia Könyvkiadó.

BÖZÖDI György 1991: Székely bánja. Budapest, Magvető Könyvkiadó.

BÖZÖDI György 2002: Székely századok. Történelmi tanulmányok. Csíkszereda, Pallas-Akadémia Könyvkiadó.

CSERNAVÖLGYI Antal 1990: Székelyek, góbék, mócok. Budapest, Pátria Nyomda.

Csíki székely krónika, 2000 Csíkszereda, Hargita Kiadóhivatal.

CSÍKMADARASI BOGÁTS Dénes 2000: Sepsiszentgyörgy története. Háromszéki boszorkányok ; Az első székely huszárezred. Sepsiszentgyörgy, Albert Kiadó.

DÁVID Gyula – BENDA Gyula 1998: A székelyek száma, 1567–1992. Budapest, KSH Népességtudományi Kutatóintézet.

DEMÉNY Lajos (közzéteszi) 1994: Székely oklevéltár III. Udvarhely szék törvénykezési jegyzőkönyvek 1598-1600. Budapest–Kolozsvár. Európa–Kriterion.

EGYED Ákos 1997: Korszerűsödő és hagyományőrző Erdély. I–II. Csíkszereda, Pallas-Akadémia Könyvkiadó.

EGYED Ákos (vál., gond.) 2001: Megindult falu. Tallózás a régi erdélyi faluirodalomban (1849–1914). Kriterion (Téka).

EGYED Ákos 2002: Falu, város, civilizáció. Fejezetek Erdély gazdaság- és társadalomtörténetéből, 1848–1914. Második, javított kiadás. Kolozsvár, Kriterion Könyvkiadó.

EGYED Ákos 2004: Erdély metamorfózisa a hosszú 19. században. Csíkszereda, Pallas-Akadémia Könyvkiadó.

EGYED Ákos–MAGYARI András (szerk) 2001: A székelység története a 17–19. században. Csíkszereda, Pallas-Akadémia Könyvkiadó.

FEJÉR Tamás  2001: A székelység történetéről. A középkori székelység. Krónikák és oklevelek a középkori székelyekről. Csíkszereda, Pro-Print Kiadó.

FERENCZ Imre (szerk.) 1997: Történetek a fogságból. Hatvan székely hadifogoly.Csíkszereda, Státus Kiadó.

GAALI Zoltán 1993: A székely ősvárak története, mondája és legendája. Csíkszereda–Budapest, Kriterion Alapítvány–Akadémiai Kiadó.

GAGYI József 2004: A krízis éve a Székelyföldön: 1949 Csíkszereda Pro Print könyvkiadó.

GARDA Dezső 1998: A forradalom katonái Csíkban és Gyergyóban 1848-1849. Csíkszereda, Alutus.

GARDA Dezső 2001: Gyergyószentmiklós monográfiája. Csíkszereda, Státus Kiadó.

HAÁZ Rezső 2001: Marosszék és Marosvásárhely az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc idején. Marosvásárhely, Mentor Kiadó.

Hadviselő székelyek végrendeletei: Háromszék. 1. kötet. 2003: Marosvásárhely, Mentor Kiadó.

HERMANN Gusztáv 2003: A székely rendi nacionalizmus és a magyar nemzettudat a XVIII–XIX. században. Csíkszereda, Pro-Print Kiadó.

Hetven év. A romániai magyarság története 1919–1989. Magyarságkutató Intézet, Budapest: 1990.

IMREH ISTVÁN–PATAKI JÓZSEF 1992: Kászonszéki krónika 1650–1750. Budapest–Kolozsvár, Európa Könyvkiadó–Kriterion Könyvkiadó.Imreh István (közzéteszi) 1994: Látom életem nem igen gyönyörű. A madéfalvi veszedelem tanúkihallgatási jegyzőkönyve, 1764.Bukarest, Kriterion.Ivás István 2004: Az utolsó székely határőrök. Katonaságom története, 1943-1944. Budapest, Timp.Jakab Elek–Szádeczky Lajos 1994: Udvarhely vármegye története a legrégibb időtől 1849-ig. Csíkszereda, Pallas-Akadémia Könyvkiadó.KÁROLYI DÉNES (vál.) 2001: Székely vértanúk 1854. Kriterion Könyvkiadó.KELEMEN SÁNDOR 2000: Madéfalva, Siculicidium. Csíkszereda, Státus Kiadó.KORDÉ ZOLTÁN 1991: A székelykérdés története. Haáz Rezső Kulturális Egyesület, Múzeumi füzetek 4. Székelyudvarhely, Infopress.KOVÁCS András 1997: Mondjatok kaddist egy székely faluért. Csíkszereda, Pallas-Akadémia Kiadó.B. Kovács András 2006: Szétszabdalt Székelyföld. Háromszéki helytörténeti írások. Marosvásárhely, Mentor Kiadó.Kristó Gyula 2005: A székelyek eredete. Budapest, Balassi Kiadó.KRISTÓ TIBOR (szerk.) 1999: Kuláksors. Székely kulákok történetei. Csíkszereda, Státus Kiadó.László Gyula, id. 1995: Egy székely család története. Debrecen, Györffy Néprajzi Egyesület, Dózsa Ny.Magyari András 2005: Gyergyóalfalu a történelem sodrában. Csíkszereda, Pallas-Akadémia Könyvkiadó.Makkay János 2005: A székelyek. Budapest, Magánkiadás.Márton László, Dr. 2003: Vízimalmok Erdélyben. Kis technikatörténet. Csíkszereda, Pallas-Akadémia Könyvkiadó.DR. NAGY ANDRÁS 1997: Városkép és ami hozzá tartozik…Csíkszereda, Pallas-Akadémia.OLÁH SÁNDOR 2001: Csendes csatatér. Kollektivizálás és túlélési stratégiák a két Homoród mentén (1949-1962). Csíkszereda, Pro-Print Kiadó.OLÁH SÁNDOR 2004: Falusi látleletek (1991-2003). Csíkszereda, Pro-Print Kiadó.Orbán Balázs 1991: A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei szempontból. Hasonmás kiad. Szekszárd, Babits, Szekszárdi Ny.Orbán Balázs 2002: A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei szempontból. Hasonmás kiad. Szekszárd, Babits, Szekszárdi Nyomda.PÁL-ANTAL Sándor 1995: Egy forró nyár Udvarhelyszéken : az udvarhelyszéki szabad székelyek és kisnemesek 1809. évi engedetlenségi mozgalma. Székelyudvarhely, Haáz Rezső Kulturális Egyesület.PÁL-ANTAL SÁNDOR 2002: Székely önkormányzat-történet. Marosvásárhely, Mentor Kiadó.PÁL-ANTAL Sándor 2003: A Székelyföld és városai : történelmi tanulmányok és közlemények. Marosvásárhely, Mentor Kiadó.PÁL-ANTAL Sándor 2004: Maros-széki intézmények és pecsétjeik a XVI. századtól 1867-ig. Marosvásárhely, Mentor Kiadó.PÁL JUDIT 1999: Procesul de urbanizare în scaunele secuieşti în secolul al XIX-lea. Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană.PÁL JUDIT 2003: Városfejlődés a Székelyföldön 1750-1914. Csíkszereda, Pro-Print.PÁL JUDIT–FLEISZ JÁNOS 2001: Erdélyi várostörténeti tanulmányok. Csíkszereda, Pro-Print Könyvkiadó.PÁLMAY JózseF 2000-2003: Székely nemesi családok. Hasonmás kiadás. Sepsiszentgyörgy, Charta.PIROSKA JÓzsef 2003: Küsmöd évszázadai. Marosvásárhely, Mentor Kiadó.Róth András Lajos (összeáll.) 1998: Orbán Balázs korok tükrében. Székelyudvarhely, Székely Útkereső.Rugonfalvi Kiss István 2004: A székely nemzet története. Máriabesnyő-Gödöllő, Attraktor.Schneider D. Antal ezredes–Halász Sándor őrnagy–Pécsváradi Viola Sándor őrnagy 2006: Gál Sándor életrajza, avagy a székely ezredes, ki nem engedett a 48-ból. Csíkszereda, Pallas-Akadémia Könyvkiadó.Sebestyén Ádám 1989: A bukovinai székelység tegnap és ma. Szekszárd, Tolna Megyei Könyvtár, Szekszárdi Nyomda.Sófalvi András 2005: Sóvidék a középkorban fejezetek a székelység középkori történelméből. Székelyudvarhely, Haáz Rezső Múzeum.SONKOLY G. 2001: Erdély városai a XVIII–XIX. században. Budapest, L’Harmattan–Atelier.SZABÓ KÁROLY 2000: Csíki Székely Krónika. Kard és Jogar Kft.SZÁDECZKY-KARDOSS LAJOS 1993: A székely nemzet története és alkotmánya. Reprint kiadás. Budapest, Akadémiai Kiadó.Száva Tibor–Sándor, Dr. 2000: A csíkszépvízi Száva család. Erdélyi családtörténet 1640–2000. Csíkszereda, Pallas-Akadémia Könyvkiadó.Székely népesség-összeírások : 1575-1627. 4. kötet 1998: Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület.Székely népesség-összeírások : 1635. 5. kötet. 1999: Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület.Székely népesség-összeírások : 1654-1680 ; Pótlások a II. és IV-VI. kötetekhez : 1566-1653. 7. Kötet. 2004: Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület.TAKÁCS PÉTER (szerk.) 2001a: Udvarhelyszék parasztvallomásai 1820-ból. Erdély Történeti Alapítvány.TAKÁCS PÉTER (szerk.) 2001b: Marosszék parasztvallomásai 1820-ból A. kötet. Erdély Történeti Alapítvány.TAKÁCS PÉTER (szerk.) 2002: Csík-, Gyergyó-, Kászonszék és Aranyosszék parasztvallomásai 1820-ból. Erdély Történeti Alapítvány.Takács Péter (szerk) 2003: Földesurak és szolgálónépeik Székelyföldön 1820-ban. Debrecen, Erdély-történeti Alapítvány.Tivai Nagy Imre 1996: Emlékezés régi csíkiakról. Csíkszereda, Pallas-Akadémia Könyvkiadó.Tüdős S. Kinga 1995: Erdélyi védőrendszerek a XV-XVIII. Században. Háromszéki templomvárak. Budapest, Püski, TIT Nyomda.TÜDŐS S. Kinga 1999: Székely főnemesi életmód a XVII. század alkonyán. Bukarest–Kolozsvár, Kriterion.Tüdős S. Kinga 2001: Erdélyi hétköznapok. I. Rákóczi György hadiszemléje a Székelyföldön, 1635. Budapest, Osiris.VÁMSZER GÉZA 2000: Csík vármegye településtörténete. Helytörténeti adatok a hajdani Csík vármegye (Csík, Gyergyó és Kászon) településtörténetéhez. Csíkszereda, Pallas-Akadémia.VITOS MÓZES 2002: Adatok Csíkmegye leírásához és történetéhez. I. kötet. Csíkszereda, Hargita Kiadóhivatal.VITOS MÓZES 2003: Adatok Csíkmegye leírásához és történetéhez. II. kötet. Csíkszereda, Hargita Kiadóhivatal.Vitos Zoltán 1994: Siculicidium, 1764–1994. Csíkszereda : Lux-Ed.


2. Kultúra – magaskultúra, népi kultúra

BALÁZS LAJOS 1994: Az én első tisztességes napom : Párválasztás és lakodalom Csíkszentdomokoson. Kriterion Könyvkiadó.BALÁZS LAJOS 1995: Menj ki én lelkem a testből... Elmúlás és temetkezés Csíkszentdomokoson. Csíkszereda, Pallas-Akadémia Könyvkiadó.Balázs Lajos, Dr. 1999: Szeretet fogott el a gyermek iránt. A születés szokásvilága Csíkszentdomokoson. Csíkszereda, Pallas-Akadémia Könyvkiadó.Bárth János 2004: Úz-völgyi magyarok. Településnéprajzi és népesedéstörténeti tanulmány. Kecskemét, Bárth Társtud. Bt.BENEDEK H. Erika 1998: Út az életbe: világképelemzés csángó és székely közösségek születéshez fűződő hagyományai alapján. Kolozsvár, Stúdium.


Bíró János 1992: Székely rovásírás. Szeged, JATE.BOKOR ZSUZSA (szerk.) 2002: Tamás István kézdiszentléleki kéziratos gyűjteménye. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság.BÓNIS JOHANNA 2003: A Székelyföldi Iparmúzeum. Marosvásárhely, Mentor Kiadó.CSERGŐ BÁLINT 1999: Az Udvarhely vidéki székelykapu. Csíkszereda, Pro-Print Kiadó.DIMÉNY ATTILA–SZABÓ Á. TÖHÖTÖM (szerk.) 2003: Népi kultúra, társadalom Háromszéken. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság.Ferencz Angéla (szerk.) 2002: Sokszor úgy szeretnék enni, magam sem tudom, hogy mit. Hagyományos táplálkozás a Székelyföldön. Csíkszereda, HMKK.FERENCZES ISTVÁN 1994: Székely apokalipszis. Csíkszereda, Kájoni Kiadó.GAGYI JÓZSEF 1998: Jelek égen és földön. Hiedelem és helyi társadalom a Székelyföldön. Csíkszereda, Helyzet könyvek, Pro-Print Kiadó.GAGYI JÓZSEF 2004: Örökített székelykapu. Hagyomány, örökség, örökségesítés egy székelyföldi faluban. Marosvásárhely, Mentor könyvkiadó.GAZDA KLÁRA 1998: A székely népviselet. Budapest, Akadémiai Kiadó.Gazda Klára 1999: Székelyek ünneplőben. Színek és formák a székelyföldi népviseletben. Budapest, Planétás, Dabas: Reálszisztéma, Dabasi Nyomda.GYÖNGYÖSSY JÁNOS 1999: Székely templomerődök. Csíkszereda, Pro-Print Kiadó.HAJDÚ FARKAS ZOLTÁN 2001: Székelyek és Szászok. Marosvásárhely, Mentor Kiadó.JANCSÓ BENEDEK 2006: A székelyek. Történeti és néprajzi tanulmány. Székelyudvarhely, Litera-Veres.Kardalus János 1995: Székely festett bútorok. Budapest, Néprajzi Múzeum, Vízió, Szomi BT.


KARDALUS JÁNOS 2001: Utcatér-díszítés a Homoródok mentén. Csíkszereda, Pro-Print Kiadó.KOVÁCS PIROSKA 2000: Székelykapuk Máréfalván. Marosvásárhely, Mentor Kiadó.MIHÁLY JÁNOS (szerk.) 2000: Lövéte néprajzából I. Kötet. Csíkszereda, Pro-Print Kiadó.Miklósi-Sikes Csaba 2002: Múzeumok, gyűjtemények a Székelyföldön. Székelyudvarhely–Sümeg, Haáz Rezső Alapítvány.OLOSZ KATALIN 2003: Egy kiállítás képei. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság.Pivárcsi István 2002: Székelyföldi legendárium tájak, emberek, valóság és képzelet. Budapest, Palatinus–Szekszárd, Séd Nyomda.Pomogáts Béla (szerk) 2005: Nyirő József, a székely nép krónikása. Csíkszereda, Pallas-Akadémia Könyvkiadó.POZSONY FERENC 1998: Szól a kakas már. Szász hatás az erdélyi magyar jeles napi szokásokban. Csíkszereda, Pro-Print Könyvkiadó.POZSONY FERENC 2002: Zabola. Száz Magyar Falu Könyvesháza. Budapest.Rab János, Dr. 2001: Népi növényismeret a Gyergyói-medencében. Csíkszereda, Pallas-Akadémia Könyvkiadó.SÁNDOR Klára 1991: A Bolognai Róvásemlék : A székely róvásírás. Szeged, JATE.Sántha Attila 2004: Székely szótár. Havas Kiadó.Szabó T.Attila 1995: Erdélyi magyar szótörténeti tár. Budapest–Bukarest, Akadémiai Kiadó–Kriterion Könyvkiadó.Szávai Géza 2000: Székely Jeruzsálem. Budapest, Pont Kiadó.SZŐCS KÁROLY 2004: Messzelátó. Esszék, tanulmányok. Csíkszereda, Státus Kiadó.SZŐCSNÉ GAZDA ENIKŐ 2001: Erkölcs és közösség. Csíkszereda, Pro-Print Kiadó.SZŐCS János 2005: A csíkszeredai Mikó-vár. Csíkszereda, Csíki Székely Múzeum.TÁNCZOS VILMOS 2000: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Csíkszereda, Pro-Print Kiadó.TARISZNYÁS MÁRTON 1994: Gyergyó történeti néprajza. Budapest, Akadémiai Kiadó.Varga Géza 1998: A székely rovásírás eredete. Az özönvíz káoszából kiemelkedő istenek hagyatéka. Budapest, Írástörténeti Kutató Intézet.Varga Géza 2001: A székelység eredete. A honfoglalók könyvtárai. Székely rovásjelek hun tárgyakon és más tanulmányok. Budapest, Írástörténeti Kutint., Mondat Kft.Varga Géza 2004: A székelység eredete. A honfoglalók könyvtárai. Székely rovásjelek hun tárgyakon és más tanulmányok. 2. kiad. Budapest, Írástörténeti Kutatóintézet, cop. 2001.ZAKARIÁS ERZSÉBET 2000: Asszonyélet erdővidéken. Marosvásárhely, Mentor Kiadó.
3. Vallás, hitélet, teológia


Benedek Fidél 2005: Ferences kolostorok. Csíkszereda, Pallas-Akadémia Könyvkiadó.

Buzogány Árpád (összeáll.) 1998: Csíksomlyó, a Székelyföld Rómája. Székelyudvarhely, Székely Útkereső.

CZIRJÁK KÁROLY 2006: A maroshévízi római katolikus egyházközség története.

Csíkszereda, Státus Kiadó.DACZÓ ÁRPÁD 2001: Csíksomlyó titka. Csíkszereda, Pallas-Akadémia Könyvkiadó.GAGYI JÓZSEF 2001: Messianizmus-millenarizmus a székely népi vallásosságban a 20. század közepén. Kolozsvár, [s.n.].KOVÁCS ANDRÁS 1999a: Az erdélyi szombatosság nyomában. Csíkszereda, Pallas-Akadémia.KOVÁCS ANDRÁS 1999b: A hűség csapdái. Csíkszereda. Pallas-Akadémia.KOVÁCS ANDRÁS 2000: A Bözödújfalvi szombatosok szertartási és imádságos könyve. Csíkszereda, Pallas-Akadémia.MUCKENHAUPT ERZSÉBET 1999: A csíksomlyói Ferences Könyvtár kincsei. Budapest–Kolozsvár, Balassi Kiadó–Polis Könyvkiadó.MUCKENHAUPT Erzsébet 2000: Bibliák a Székelyföldön : (XIV-XVII. század) : [a 70 éves Csíki Székely Múzeum millenneumi kiállítása Johann Gutenberg születésének 600. évfordulójára] : 2000. november 28. - 2001. oktober 1. Csíkszereda, Tipographic.SÁVAI JÁNOS 1997: A székelyföldi katolikus plébániák levéltára. I–II. Szeged.SZÉKELY LÁSZLÓ 1999: Csíki áhítat. Budapest, Szent István Társulat.


4. Gazdaság: közgazdaság, ipar és mezőgazdaság; fejlesztésekFülöp Sándor 2001: Fejezetek a gyergyóalfalvi erdőgazdálkodás történetéből. Csíkszereda, Pallas-Akadémia Könyvkiadó.GARDA DEZSŐ 1998: A falutörvénytől a közbirtokosságig. Gyergyóújfalu monográfiája.Csíkszereda, Státus Kiadó.GARDA DEZSŐ 1999: Főnépek, lófők, gyalogkatonák Csíkban és Gyergyóban Csík és Gyergyó gazdasági fejlődése és népességének alakulása 1750-ig. Csíkszereda, Státus Kiadó.GARDA DEZSŐ 2002: A székely közbirtokosság. Csíkszereda, Státus Kiadó.Horváth István 1998: A székely sóbányászat rövid története. Parajd, Parajdi Sóbánya.KÁDÁR ZSOMBOR 1999: Székelyföldi erdészeti arcképcsarnok. Országos Erdészeti Egyesület.KÁDÁR ZSOMBOR–PÁL-ANTAL SÁNDOR 2002: A székelyföldi erdészet és faipar. Történeti kronológia. Marosvásárhely, Mentor Kiadó.KÁNYA JÓZSEF 2001: A Székelyföld modernizációs alternatívái. Pécs, Pécsi Tudományegyetem Grastyán Endre Szakkollégiuma.Oroszi Sándor 1995: Emlékezés a székely közösségek erdőire. Budapest, OEE Erdészettört. Szakoszt., Diós Nyomda.SOMAI J. 2001: Az erdélyi magyar gazdasági gondolkodás múltjából (XIX–XX. század). Kolozsvár, Romániai Magyar Közgazdász Társaság.SZABÓ MIKLÓS 2003: Művelődés és gazdálkodás az újkori Erdélyben : Erdélyi értelmiség, városfejlődés és paraszti gazdálkodás a XVI-XIX. században. Marosvásárhely, Mentor Kiadó.VINCZE MÁRIA 2002: Vidéki helyzetelemzés. Kászoni esettanulmány. Csíkszereda, Székelyföld Kiadó.


5. Társadalom, közösség, közigazgatás, demográfia, politika

Bárdi Nándor 1999: Globalizáció és nemzetépítés. Budapest, Teleki László Alapítvány.Bárdi Nándor 2005: Autonóm Magyarok? Székelyföld változása az "ötvenes" években. Csíkszereda, Pro-Print Könyvkiadó.G. Borbély Levente 1991: A székelység és szerepe térségünkben. Székelykeresztúr, Székely Ifjak Fóruma.GARDA DezsŐ 1994: Székely hadszervezet és faluközösség. Gyergyószentmiklós, Mark House.GARDA DEZSŐ 2003: Munkarend és hagyományőrzés a székely faluközösségben. Gyergyóremete monográfiája. Csíkszereda, Státus Kiadó.KOCSIS K.–KOCSISNÉ HODOSI E. 1992: Magyarok határainkon túl a Kárpát-medencében. Budapest, Tankönyvkiadó.LŐRINCZ D. JÓZSEF 1999: Modernizáció és társadalomépítés: székelyföldi problémák In: Bárdi Nándor (szerk.): Globalizáció és nemzetépítés. Budapest, Teleki László Alapítvány.MAGYARI NÁNDOR LÁSZLÓ 1995: Valóság és lehetőség. Csíkszereda, Pro-Print Könyvkiadó.OLÁH SÁNDOR 2001 : Csendes csatatér (Colectivizarea şi strategii de supravieţuire în satele Văii Homoroadelor). Kollektivizálás és túlélési stratégiák a két Homoród mentén (1949-1962). Csíkszereda, Pro Print Könyvkiadó.OLÁH SÁNDOR 2004: Falusi látleletek(1991-2003). Csíkszereda, Pro Print Könyvkiadó.SARÁNY ISTVÁN–SZABÓ K. 2001: Megyecsinálók. Hargita megye keletkezése. Csíkszereda, Státus Kiadó.VARGA E. ÁRPÁD 1992: Népszámlálások a jelenkori Erdély területén (Jegyzetek Erdély és a kapcsolt részek XX. századi nemzetiségi statisztikájának történetéhez). Budapest, Regio – MTA Történettudományi IntézetVARGA E. ÁRPÁD 1998: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája. Csíkszereda, Pro-Print Kiadó.VENCZEL József 1993: A falumunka útján : válogatott írások. Székelyudvarhely–Budapest, Orbán Balázs Közművelődési Egyesület–Magyar Művelődési Egyesület.6. Földrajz, geológia, turizmusA Kárpát - medence ásványvizei. Conferinţă ştiinţifică apele minerale din regiunea carpatică. Mineral Waters in the Carpathian basin scientific conferince 2004: Csíkszereda, Hargita Kiadóhivatal.Balázs Árpád (szerk.) 1999: Maros megye. Csíkszereda, Pallas-Akadémia Könyvkiadó.


DEÁK FERENC 2001: Barangolásaim Székelyföldön. Kolozsvár, Erdélyi Gondolat.Gálfalvi Gábor 2003: Székelykeresztúr és vidéke vadászatának múltja és jelene. Budapest, Hubertus Vadász-Sporthorgász Egyesület.HANKÓ VILMOS 1993: Székelyföld. Budapest, Akadémiai Kiadó.HORVÁTH ALPÁR 2002: A Hargita-hegység. Turistakalauz. Csíkszereda, Pallas-Akadémia Könyvkiadó.HORVÁTH GYULA 2003: Székelyföld. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja–Dialog Campus Kiadó, Budapest–Pécs.JÁNOSI CSABA (szerk.) 2005: Székelyföldi fürdők, gyógyhelyek. Ars Topia Alapítrvány.KISGYÖRGY Zoltán 2001a: Baróti-hegység, Bodoki-havasok : turisztikai kalauz. Csíkszereda, Pallas-Akadémia Könyvkiadó.Kisgyörgy Zoltán 2001b: Kovászna megye. Csíkszereda, Pallas-Akadémia Könyvkiadó.KOSZTA NAGY ISTVÁN (szerk.) 1997: Hargita megye 250 térképpel és 135 fényképpel. Csíkszereda, Hargita Megye Önkormányzata.KOSZTA NAGY ISTVÁN 1998: Erdély. Budapest, Cartographia.NAGY-BODÓ Tibor 1997: Borszék : Székelyföld igazgyöngyei a múltban és jelenben. Marosvásárhely, Juventus Kiadó.Pomjánek Béla – Vargyas Antal – Zsigmond Enikő 2005: Hargita megye.Csíkszereda, Pallas-Akadémia Könyvkiadó.SEPSISZÉKI NAGY BALÁZS 2001: Székelyföld falvai a XX. század végén. Háromszék. Kovászna megye. Budapest, Nap Kiadó.SEPSISZÉKI NAGY BALÁZS 2002: Székelyföld falvai a XX. század végén. Csík-, Kászon- és Gyergyószék. Hargita megye. Budapest, Nap Kiadó.SEPSISZÉKI NAGY BALÁZS 2003: Székelyföld falvai a XX. század végén. Udvarhelyszék. Hargita megye. Budapest, Nap Kiadó.SZENTANNAI MÓZES 1999: Nyikómente az ezredvégen. Székelyudvarhely, Infopress Nyomda.TORJAI RÁCZ ZoltÁn 1998: Hargita hegység : turisztikai kalauz. Csíkszereda, Pallas-Akadémia Könyvkiadó.VÁRADI PÉter PÁl 1995: Erdély, Székelyföld: Alcsík és Kászon. Budapest, Közdok.Vargyas Antal 2005: Székelyföld. Útikalauz. Csíkszereda, Pallas-Akadémia Könyvkiadó.VOFKORI LÁSZLÓ 1994: Erdély társadalom- és gazdaságföldrajza. Nyíregyháza, Bessenyei György Tanárképző Főiskola.VOFKORI LÁSZLÓ 1996: Erdély közigazgatási és etnikai földrajza. Vörösberény, Balaton Akadémia.VOFKORI LÁSZLÓ 1997: Település- és területfejlesztés Udvarhely térségében. Székelyudvarhely, Infopress.VOFKORI LÁSZLÓ 1998: Székelyföld útikönyve I–II. Budapest, Cartographia Kiadó.VOFKORI LÁSZLÓ 2005: Székelyudvarhely városkalauz. Csíkszereda, Pro-Print Kiadó.ZSIGMOND EnikŐ 1998: Csomád hegycsoport, Szent Anna-tó és környéke : turisztikai kalauz. Csíkszereda, Pallas-Akadémia Könyvkiadó.ZSIGMOND EnikŐ 1999: Csíki-havasok : turisztikai kalauz. Csíkszereda, Pallas-Akadémia Könyvkiadó.ZSIGMOND EnikŐ 2003: A Nemere-hegység : turistakalauz. Csíkszereda, Pallas-Akadémia.ZSIGMOND EnikŐ 2004a: Csomád hegycsoport, Tusnádfürdő és környéke : turisztikai kalauz. Csíkszereda, Pallas-Akadémia Könyvkiadó.ZSIGMOND EnikŐ 2004b: Csíki-havasok és Gyimes völgye : turisztikai kalauz. Csíkszereda, Pallas-Akadémia.Xántus László–Xántus Juliánna 2006: Tar-kő-hegység és Gyimes vidéke. Csíkszereda, Pallas-Akadémia Könyvkiadó.7. Ökológia, környezetvédelem, hulladék újrahasznosításDOMOKOS E. 2002: A hulladékok újrahasznosításának lehetőségei Székelyföldön. Csíkszereda, Pallas-Akadémia Könyvkiadó.Térségfejlesztés. 2001: Csíkszereda, Csíki Természetjáró és Természetvédő Egyesület.


8. Nevelésügy, iskolák, oktatásFazakas István, Dr. 2006: Tanügyi rendszerek Erdélyben a XVIII. század végéig. Csíkszereda, Pallas-Akadémia Könyvkiadó.SZABÓ KÁLMÁN ATTILA 2000: A székelykeresztúri állami tanítóképző története. Székelyudvarhely, Benedek E. Alapítvány.Szabó-Máthé Ildikó (szerk.) 1995: Benedek Elek Tanítóképző, Székelyudvarhely, 1670–1995. Csíkszereda, Pallas-Akadémia Könyvkiadó.Szabó-Máthé Ildikó 2002: A székelyudvarhelyi pedagógusképzés 75 éve. 1927–2002. Csíkszereda, Pallas-Akadémia Könyvkiadó.

II. Tanulmánykötetek, gyűjtemények, évkönyvek, emlékkönyvek1. Történelem, régészet, helytörténet, életrajzBalaton Petra 2002: A székely akció. In: A kulturális térségek szerepe a regionális fejlesztésben. II. Székelyföld Konferencia. Csíkszereda, Székelyföld 2000 Munkacsoport. 327–342. old.Bárdi Nándor – Hermann Gusztáv (szerk.) 1999: A többség kisebbsége. Tanulmányok a székelyföldi románság történetéből. Csíkszereda, Pro-Print Könyvkiadó.BINDER PÁL 1992: Székely főnemesi család Horvátországban. Művelődés, 8. sz. 34-35.o.EGYED ÁKOS 1997b: A Székelyföld népessége és társadalma 1750–1850 között. In: KOVACSICS J. (szerk.): Magyarország történelmi demográfiája, 896–1995. Budapest, KSH. 241–252.o.EGYED ÁKOS 2001b: A székely társadalom tagolódásának főbb irányzatai a XIV. századtól a XX. századig. In: A kulturális térségek szerepe a regionális fejlesztésben. I. Székelyföld Konferencia. Csíkszereda, Székelyföld 2000 Munkacsoport. 77–82.o.EGYED ÁKOS 2002: A régi székely önigazgatás. In: Pál-Antal Sándor: Székely önkormányzat-történet. Marosvásárhely, Erdélyi Múzeum, 3–4, 166–168.o.HAJDÚ ZOLTÁN 2001: Erdély történetileg változó állami problematikája: közigazgatási régió, részállam, önálló állam, államrész? In: A kulturális térségek szerepe a regionális fejlesztésben. I. Székelyföld Konferencia. Csíkszereda, Székelyföld 2000 Munkacsoport.209–222.o.HERMANN GUSZTÁV 1992: Egy tipikus életút a 18. században: Lengyelfalvi Orbán Elek. In: Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében, 1990. Kecskemét, 97–105.o.HERMANN GUSZTÁV 1999a: Udvarhelyszék a Habsburg uralom berendezkedése és konszolidációja idején. In: Az Erdélyi Múzeum Egyesület Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztálya és a Csíki Székely Múzeum közös rendezésében tartott vándorgyűlés előadás-gyűjteménye. Csíkszereda, 37-44.o.HERMANN GUSZTÁV 1999b: Udvarhelyszéki románok: a betelepedéstől a beolvadásig (közösen Kovács Piroskával) In: A többség kisebbsége. Tanulmányok a székelyföldi románság történetéről. Csíkszereda, 157-221.o.HERMANN GUSZTÁV 2000: Oláhfalu kiváltságai. (közösen Zepeczaner Jenővel) In: "A Homoród füzes partján". Dolgozatok a Székelyföld és a Szászföld határvidékéről. Csíkszereda, 127–135.o.HERMANN GUSZTÁV 2001: Udvarhelyszék levéltára (történeti vázlat). In: Areopolisz. Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok. Székelyudvarhely, 86-96.o.HERMANN GUSZTÁV 2002a: A székelység-tudat változásai. In: A kulturális térségek szerepe a regionális fejlesztésben. II. Székelyföld Konferencia. Csíkszereda, Székelyföld 2000 Munkacsoport. 343–352.o.HERMANN GUSZTÁV 2002b: Udvarhelyszék belső területi tagolódása a 18. században. In: Studii de istoria modernă a Transilvaniei – Tanulmányok Erdély újkori történetéről. Omagiu profesorului Magyari András Emlékkönyv. Cluj-Napoca–Kolozsvár. 2002. 214–226.HERMANN GUSZTÁV 2003: A székely rendi ellenállás II. József halálától 1848–ig. In: Emlékkönyv Kiss András születésének nyolcvanadik évfordulójára. Kolozsvár, 166–175.o.Kádár Gyula 1996: Tanulmányok Székelyföld történetéből. Város, népesség, iskola.

Sepsiszentgyörgy, Scribae.KÁNYA JÓZSEF 2001: A székelyek kivándorlása a Román Királyságba a dualizmus korában. In: A kulturális térségek szerepe a regionális fejlesztésben. I. Székelyföld Konferencia. Csíkszereda, Székelyföld 2000 Munkacsoport. 187–200.o.Makkai László (szerk.) 1993a: Erdély öröksége: Erdélyi emlékírók Erdélyről I. Tündérország 1541-1571. Oláh Miklós, Verancsics Antal, Heltai Gáspár, Mindszenti Gábor, Forgách Ferenc, Borsos Sebestyén, Bánfi Gergely és Szántó István írásaiból. Budapest, Akadémiai Kiadó.Makkai László (szerk.) 1993b: Erdély öröksége: Erdélyi emlékírók Erdélyről II. Sárkányfogak 1572-1602. Kovacsóczi Farkas, Bethlen Farkas, Gyulai Pál, Somogyi Ambrus, egy ismeretlen jezsuita, Baranyai Decsi János, Szamosközy István és Enyedi Pál írásaiból. Budapest, Akadémiai Kiadó.Makkai László (szerk.) 1993c: Erdély öröksége: Erdélyi emlékírók Erdélyről III. Tűpróba. Nagy Szabó Ferenc, Gyulafi Lestár, Krauss György, Sepsi Laczkó Máté, Bocskai István, Mikó Ferenc, Biró Sámuel, egy ismeretlen szász polgár és Borsos Tamás írásaiból. Budapest, Akadémiai Kiadó.Makkai László (szerk.) 1994a: Erdély öröksége: Erdélyi emlékírók Erdélyről V. Apa és fiú 1630-1661. Szalárdi János, Enyedi István, Petrityvity-Horváth Kozma, Bethlen János, Medgyesi Pál és Apácai Csere János írásaiból. Budapest, Akadémiai Kiadó.Makkai László (szerk.) 1994b: Erdély öröksége: Erdélyi emlékírók Erdélyről VI. Haldokló Erdély 1662-1703. Cserei Mihály, Rozsnyai Dávid, Bethlen Miklós, Kornis Gáspár, Inczédi Pál és Misztótfalusi Kis Miklós írásaiból. Budapest, Akadémiai Kiadó.PÁL JUDIT 1994: O legendă a istoriei: problema originii hunice a secuilor. In: Mitu, Sorin - Gogâltan, Florin (coord.): Studii de Istorie a Transilvaniei. Specific regional şi deschidere europeană. Cluj, Asociaţia Istoricilor din Transilvania şi Banat, 97–103.o.PÁL JUDIT 1995–1996: Convieţuirea armeano-maghiară în târgurile din scaunele secuieşti. In: Mitu, Sorin – Gogâltan, Florin (coord.): Viaţă privată, mentalităţi colective şi imaginar social în Transilvania. Ed. Asociaţia Istoricilor din Transilvania şi Banat, Muzeul Ţării Crişurilor, Univeristatea din Oradea, Universitatea Babeş-Bolyai, Seria Istorie, XI. Oradea–Cluj,. 224–228.p.PÁL JUDIT 1996a: Az örmények a Székelyföld gazdasági életében a 19. század közepéig In: Lipták Dorottya, Ring Éva (szerk.): Tradíciók és modernitás. Közép- és kelet-európai perspektívák. Budapest, Gazdaság és társadalomtörténeti füzetek, IV. 35–50.o.PÁL JUDIT 1996b: Írástudás a Székelyföldön a XVIII. században. In: Emlékkönyv Jakó Zsigmond nyolcvanadik születésnapjára. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum Egyesület, 421–433.o.PÁL JUDIT 1996c: Az 1863-64-es választások a székelyföldi városokban. In: Acta. Sepsiszentgyörgy, 1996. 241-246.o.PÁL JUDIT 1998: A székelyföldi vasutak kezdetei és jelentőségük. In: ACTA-1997 (Acta Hargitensia IV, Aluta XXI). I. Sepsiszentgyörgy, 273–278.o.PÁL JUDIT 1999a: A románok háromszéki betelepülésének néhány kérdése (1614-1850). In: Bárdi Nándor, Hermann Gusztáv Mihály (szerk.): A többség kisebbsége. Tanulmányok a székelyföldi románság történetéről. Csíkszereda, Pro-Print Kiadó. 25-97.o.PÁL JUDIT 1999b: Mezőgazdaság és földközösség a székely városokban a XVIII. században és a XIX. század első felében. In: Emlékkönyv Imreh István születésének nyolcvanadik évfordulójára. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum Egyesület, 391-408.o.PÁL JUDIT 2001a: Városfejlődés a Székelyföldön az első világháború előtt. In: A kulturális térségek szerepe a regionális fejlesztésben. I. Székelyföld Konferencia. Csíkszereda, Székelyföld 2000 Munkacsoport. 201–208.o.PÁL JUDIT 2001b: A városi funkciók átalakulása az újkorban a székelyföldi városokban. In: Egyed Ákos – Magyari András (szerk.): A székelység története a 17-19. században. Csíkszereda, Pallas Akadémia, 237–265.o.PÁL JUDIT 2001c: Modernizáció a Székelyföldön a 19. században. Az állam és a helyi autonómiák viszonya. In: Pál Judit – Fleisz János (szerk.): Erdélyi várostörténeti tanulmányok. Csíkszereda, Pro-Print. 178–223.o.PÁL JUDIT 2002a: Kereskedők és boltok a Székelyföldön a 19. század közepéig. In: Pál Judit, Rüsz Fogarasi Enikő (szerk.): Studii de istoria modernă a Transilvaniei. Omagiu profesorului Magyari András Emlékkönyv. Tanulmányok Erdély újkori történelméről. Cluj-Napoca/Kolozsvár, Presa Universitară Clujeană 248–256.o.PÁL JUDIT 2002b: Hadsereg és városok a Székelyföldön a 19. század végéig. In: Armáda, mesto, spoločnost' od 15. storočia do roku 1918. Hadsereg, város, társadalom a 15. századtól 1918-ig. Bratislava, VHU. 235-247.o.PÁL JUDIT 2002-2003: Der Urbanisierungsprozeß in den Szekler Stühlen In: Ungarnjahrbuch (München).. Heft 1-2. 173-193.PÁL JUDIT 2003: Várostörténeti kutatások Erdélyben a második világháború után. In: Vonyó József (szerk.): Várostörténet, helytörténet. Elmélet és módszertan. Pécs, Pécs Története Alapítvány, 87–94.o. (Tanulmányok Pécs történetéből, 14.)PÁL JUDIT 2004a: Städte und Städtebilder im Szeklerland. In: Almanach, Bd. II (2003–2004), Deutsch-Ungarische Gesellschaft/Német-magyar társaság (Selbstverlag), Berlin,. 133–154.o.PÁL JUDIT 2004b: A székelyek eredetének kérdése a történetírásban a 17. század végéig. In: Bessenyei József - Horváth Zita - Tóth Péter. Tanulmányok Szapolyai Jánosról és a kora újkori Erdélyről. Miskolc, 289–296.o.PÁL JUDIT 2004c: Erdély népeinek eredetmítoszai: a székelyek hun eredetének mítosza. In: Jankovics József–Nyerges Judit (szerk.): Hatalom és kultúra. Az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Jyväskylä, 2001. augusztus 6-10.) előadásai. II. Budapest, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 814–822.o.PÁL JUDIT 2005: Armeni în Transilvania. Contribuţii la procesul de urbanizare şi dezvoltare economică a provinciei / Armenians in Transylvania. Their Contribution to the Urbanization and the Economic Development of the Province. Cluj-Napoca, Romanian Cultural Institute, Center for Transylvanian Studies, 174 p.

2. Kultúra – magaskultúra, népi kultúraBALASKÓ NÁNDOR 1999: A csíkménasági fafaragás. Művelődés, 4. sz. 18-19.o.BALOG LÁSZLÓ 2001: A kulturális intézmények szerepe a regionnális identitás erősítésében. In: A kulturális térségek szerepe a regionális fejlesztésben. I. Székelyföld Konferencia. Csíkszereda, Székelyföld 2000 Munkacsoport.264–276.o.CSEREY ZOLTÁN 1998: Háromszék társadalma az 1848 előtti évtizedben. Erdélyi Múzeum, 3-4. sz. 227-238.o.GAGYI JÓZSEF 1991: Elbeszéléshagyomány a Sóvidéken. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Budapest. 697–700.o.PAPP FERENC 1998: Új székelyföldi múzeumi kiadvány. In: Erdélyi Múzeum,1–2. sz. 103–106. old.PÓCS ÉVA (szerk.) 2001: Két csíki falu néphite a századvégen. Budapest, Osiris Kiadó.POZSONY FERENC 1998: A történeti emlékezet képei Zabolán. In: Kríza Ildikó (szerk.): Történelem és emlékezet. Művelődéstörténeti tanulmányok a szabadságharc 150. évfordulója alkalmából... Bp. 241–246.o.POZSONY FERENC 1999: Modele de convieţuire în Ardeal. Zabala. Cluj, Colectia Kriza 2, p. 168.POZSONY FERENC 2000: Vázlat Erdély népi kultúrájáról. In: Bihari Zoltán (szerk.): Magyarok a nagyvilágban. Kárpát-medence. Budapest, CEBA Kiadó. 431–444.o.POZSONY FERENC 2000: Homoród menti magyar népszokások. In: Cseke Péter – Hála József (szerk.): A Homoród füzes partján. Dolgozatok a Székelyföld és a Szászföld határán fekvő vidékről. Csíkszereda, Pro-Print Könyvkiadó. 243–257.o.POZSONY FERENC 2001: Az erdélyi cigánykutatások eredményei. The Achievements and Tasks of Gypsy Research in Transylvania. In: Bódi Zsuzsanna (szerk.): Cigány néprajzi kutatások Közép- és Kelet-Európában. Cigány Néprajzi Tanulmányok. Budapest, 10. 12–32.o.POZSONY FERENC 2003a: Háromszék népi kultúrájáról. Háromszék népi kultúrájának kutatásáról. In: Pozsony Ferenc - Jakab Albert Zsolt: Háromszék néprajzi, honismereti bibliográfiája. KJNT Értesítője XIII.1–2. Kolozsvár, 7–13.o.POZSONY FERENC 2003b: Magyarok, románok és cigányok a háromszéki Zabolán. In: Bakó Boglárka (szerk.): Lokális világok. Együttélés a Kárpát-medencében. MTA Társadalomkutató Központ. Budapest, 109–138.o.SZABÓ JUDIT 1997: Balázs Márton emlékezete. In: Emlékkönyv a Kézdivásárhelyi Múzeum 25. évfordulójára. Sepsiszentgyörgy.SYLVESTER LAJOS 2001: Könyvtár és szolgálat. In: BODÓ BARNA (szerk.): Romániai Magyar Évkönyv 2001. Temesvár, Szórvány Alapítvány, Kolozsvár, Polis Könyvkiadó. 219–225.o.

3. Gazdaság: közgazdaság, ipar és mezőgazdaság; fejlesztésekBalla Andrea 2001: Külföldi tőkebefektetések erdélyi régiónkban. In: A kulturális térségek szerepe a regionális fejlesztésben. I. Székelyföld Konferencia. Csíkszereda, Székelyföld 2000 Munkacsoport.Baranyi Béla 2002: Székelyföld mint a magyar tőkemozgás lehetséges további célterülete. In: A kulturális térségek szerepe a regionális fejlesztésben. II. Székelyföld Konferencia. Csíkszereda, Székelyföld 2000 Munkacsoport. 61–72.o.Birtalan Ákos 2001: Barabás Endre – a Székelyföld gazdasági érdekeinek képviselője. In: Somai J. (szerk.): Az erdélyi magyar gazdasági gondolkodás múltjából (XIX–XX. század). Kolozsvár, Romániai Magyar Közgazdasági Társaság. 219–230.o.BODÓ JULIANNA–OLÁH SÁNDOR (szerk.) 1997: Elszegényedési folyamatok a Székelyföldön. Csíkszereda, Pro-Print Könyvkiadó.EGYED ÁKOS 2001a: Gazdasági gondolkodás Erdélyben a XIX. században. In: Somai J. (szerk.): Az erdélyi magyar gazdasági gondolkodás múltjából (XIX–XX. század). Kolozsvár, Romániai Magyar Közgazdasági Társaság. 37–52.o.ERDŐSI FERENC 2001: A Székelyföld az európai közlekedési térben. In: A kulturális térségek szerepe a regionális fejlesztésben. I. Székelyföld Konferencia. Csíkszereda, Székelyföld 2000 Munkacsoport. 85–91.o.DR.GÁL ZOLTÁN 2001: Az innováció-orientált régiófejlesztés lehetőségei a Székelyföldön. In: A kulturális térségek szerepe a regionális fejlesztésben. I. Székelyföld Konferencia. Csíkszereda, Székelyföld 2000 Munkacsoport. 58–76.o.KOLUMBÁN GÁBOR 1994: Közösségi önkormányzat, útban a tudásalapú társadalom felé. In: Autonómia: megoldás vagy kihívás. Budapest.KOLUMBÁN GÁBOR 2001a: Regionalizmus Romániában: a Székelyföld régió fejlődése. In: BODÓ B. (szerk.): Romániai Magyar Évkönyv 2001. Temesvár, Szórvány Alapítvány, Kolozsvár, Polis Könyvkiadó. 132–146.o.KOLUMBÁN GÁBOR 2001b: Mi van a régió mögött? A hálózati paradigma a regionális tudományban. Pécs, In: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kara, Regionális politika és gazdaságtan doktori iskola Évkönyve.OLÁH SÁNDOR 1996a: Gazdasági kapcsolatok cigányok és magyarok között egy székely faluban. In: Katona Judit és Viga Gyula(szerk.): Az interetnikus kapcsolatok kutatásának újabb eredményei. Miskolc, Herman Ottó Múzeum.OLÁH SÁNDOR 1996b: Életformaváltás a Székelyföldön a szocializmus korszakában. In: Bodó Julianna és Oláh Sándor (szerk.): Elmentünk? Székelyföldi életutak. Csíkszereda, Pro-Print Könyvkiadó.OLÁH SÁNDOR 1997: A székelyföldi elszegényedésről. In: Bodó Julianna és Oláh Sándor(szerk.): Így élünk. Elszegényedési folyamatok a Székelyföldön. Csíkszereda, Pro-Print Könyvkiadó.OLÁH SÁNDOR 2001: Homoródalmás. Homoródkarácsonyfalva. Homoródoklánd. Homoródújfalu. In: A Homoród vidéki falvak gazdasági viszonyairól. MTA. PTI. Etnoregionális Kutatóközpont. Munkafüzetek 81. 25–38, 55–65.o.OLÁH SÁNDOR 2002: Modernizációs kísérletek Csík és Udvarhely vármegyék mezőgazdaságában 1940–1944 között. In: A kulturális térségek szerepe a regionális fejlesztésben. II. Székelyföld Konferencia. Csíkszereda, Székelyföld 2000 Munkacsoport. 371–383.o.OLÁH SÁNDOR 2003: Székelyföld – Homoródalmás és Lövéte. A két falu vendégmunkás-potenciálja. In: Menni vagy maradni. Kedvezménytörvény és migrációs várakozások. Budapest.OLÁH SÁNDOR 2004a: Két székely falu vendégmunkás-potenciálja. In: Oláh Sándor: Falusi látleletek. Csíkszereda, ProPrint.OLÁH SÁNDOR 2004b: Modernizációs törekvések a Székelyföldön, 1940-1944. In: Nemzet a társadalomban. Budapest, Teleki László Alapítvány. 133–150.o.OLÁH SÁNDOR 2005a: A Magyar Autonóm Tartomány a Román Népköztársaságban. Vázlatos statisztikai betájolás, különös tekintettel a gazdaságra. In: Bárdi Nándor (szerk.) Autonóm Magyarok? Székelyföld változása az "ötvenes" években. Csíkszereda, Pro-Print Könyvkiadó. 617-628.o.OLÁH SÁNDOR 2005b: Colectivizarea în Raionul Odorhei, Regiunea Autonomă Maghiară. In: Ţărănimea şi puterea. Procesul de colectivizare a agriculturii în România (1949-1962). Edit. Dorin Dobrincu, Constantin Iordachi. Cuv. înainte de Gail Kligman şi Katherine Verdery. Iaşi. Polirom.OLÁH SÁNDOR 2005c: Rendeleti tulajdon-kisajátítás a Magyar Autonóm Tartományban, 1952-1960. In: Bárdi Nándor (szerk.) (2005): Autonóm Magyarok? Székelyföld változása az "ötvenes" években. Csíkszereda, Pro-Print Könyvkiadó,. 421-445.o.PÁL JUDIT 1995: Rolul drumurilor în viaţa târgului Breţcu în prima jumătate a secolului al XIX-lea. In: Historia Urbana. Tom III.nr. 1–2. 119–123.p.PÁL JUDIT 2000: Az örmények beilleszkedése, szerepük a Székelyföld magyar társadalmában és gazdasági életében a XIX. század közepéig. In: Issekutz Sarolta (szerk.): Az erdélyi magyarörmények társadalmi szerepe, örmény-katolikus egyháza és identitása régen és ma. Budapest, Erdélyi örmény múzeum, 3. 55–73.o.POZSONY FERENC 2002: Káposztatermelők Kézdivásárhelyen és környékén. In: Szilágyi Miklós (szerk.): Utak és útvesztők a kisüzemi agrárgazdaságban 1990-1999. Budapest, MTA Néprajzi Kutatóintézet – MTA Társadalomkutató Központ. 261–270.o.SÁNDULY EDIT 2002: Klaszterek Székelyföldön – a VICLI kutatási program eredményeinek bemutatása. In: A kulturális térségek szerepe a regionális fejlesztésben. II. Székelyföld Konferencia. Csíkszereda, Székelyföld 2000 Munkacsoport. 119–128.o.SZABÓ ÁRPÁD TÖHÖTÖM 2003: Informális technikák a hagyományos gazdálkodásban. In: Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok. Fiatal kutatók a népi kultúráról. 2. Kolozsvár, Kriza Könyvek 19. Kriza János Néprajzi Társaság, 105-126.o.4. Társadalom, közösség, közigazgatás, demográfia, politikaBakk Miklós – Székely I. – Toró T. Tibor (szerk.) 1999: Útközben. Pillanatképek az erdélyi magyar politika reformjáról. Csíkszereda, Pro-Print Kiadó.BENEDEK H. JÁNOS 1995: A székelyföldi gazdálkodási gyakorlat kérdéséhez. (Kisbacon gazdálkodási gyakorlata). Antropológiai Műhely, 1. sz. 51-74.o.BÍRÓ A. ZOLTÁN 1994: Adalékok a vándorló ember ikonográfiájához. (Migrációs folyamatok a Székelyföldön, 1985–1989). In: Antropológiai Műhely, 1. sz. 41–69.o.BIRÓ A. ZOLTÁN 1996: Egyéni és kollektív identitás a kilépési gyakorlatban. In: Elvándorlók? Vendégmunka és életforma a Székelyföldön. Csíkszereda, Pro-Print Könyvkiadó; KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja. 123–143.o.BIRÓ A. ZOLTÁN–BODÓ JULIANNA–GAGYI JÓZSEF–OLÁH SÁNDOR–TÚROS ENDRE 1996: Vándormunka – otthonról nézve. A Székelyföldről Magyarországra irányuló vendégmunka hatásai a kibocsátó közegre. Összefoglaló tanulmány. In: Elvándorlók? Vendégmunka és életforma a Székelyföldön. Csíkszereda, Pro-Print Könyvkiadó; KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja. 143–187.o.BÍRÓ ZOLTÁN–ZSIGMOND CSILLA (összeáll.) 2005: Székelyföld - számokban. Csíkszereda, KAM Regionális és Antropológiai Kutatások Központja.BODÓ JULIANNA 1996: Az időszakos migráció hatása az egyéni és a családi életvezetésre. In: Elvándorlók? Vendégmunka és életforma a Székelyföldön. Csíkszereda, Pro-Print Könyvkiadó; KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja. 69–89.o.BODÓ JULIANNA (szerk.) 2004: Székelyföldi mozaik. Térségi szociológiai tanulmányok. Csíkszereda, Pro-Print Kiadó.B. GARDA DEZSŐ – BIRTALAN ÁKOS – RÁDULY RÓBERT KÁLMÁN – TAMÁS SÁNDOR 2000: Tájékoztató és gyakorlati útmutató a 2000. évi 1. számú “A mezőgazdasági földterületek és erdők tulajdonjogának visszaállításáról szóló törvény” alkalmazására. Sepsiszentgyörgy, T3 Info Kiadó.ELEKES TIBOR 2001: A településhálózat és a közigazgatás változásainak néhány jellemzője Hargita megye délnyugati részében 1333-tól napjainkig. In: A kulturális térségek szerepe a regionális fejlesztésben. I. Székelyföld Konferencia. Csíkszereda, Székelyföld 2000 Munkacsoport. 104–111.o.GAGYI JÓZSEF 1996: Fiatalok és migráció. A máréfalvi fiatal korosztályok migrációs viselkedése. In: Elvándorlók? Vendégmunka és életforma a Székelyföldön. Csíkszereda, Pro-Print Könyvkiadó; KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja. 89–105.o.GAGYI József 1997: Megmondta mi volt, mi van, mi lesz. Az "ezer telik, ezer nem" típusú hiedelmektről, mai falusi közösségek történelem- és világképéről.Csíkszereda, In: Antropológiai Műhely,1. sz. 49–63.o.GAGYI JÓZSEF 2001a: Ica. Egy homoródalmási jósasszony és egy székelyföldi helyi divinációs hagyomány. In: Sors, áldozat, divináció. Szerkesztette: Pócs Éva. Budapest, Janus/Osiris. 342–361.o.GAGYI JÓZSEF 2001b: Elöljáróban. In: Megyecsinálók. Szerkesztette Sarány István. Státus, Csíkszereda. 5–10.o.GAGYI JÓZSEF 2005: Magyar Autonóm Tartomány: egy centralizációs kísérlet. Hatalom, értelmiségiek, társadalom. In: Bárdi Nándor szerk.: Autonóm magyarok? Székelyföld változása az ötvenes években. Csíkszereda, Pro-Print Könyvkiadó.KOLUMBÁN GÁBOR 2001: Az értékelvű társadalomépítés regionalizációs hatásai. In: A kulturális térségek szerepe a regionális fejlesztésben. I. Székelyföld Konferencia. Csíkszereda, Székelyföld 2000 Munkacsoport. 7–14.o.KOSZTA CSABA 1993: Színfoltok a megye térképén. Kistérségi szerveződési folyamat Hargita megyében. In: Hargita Kalendárium 2003. Csíkszereda, Hargita Népe Kiadó Vállalat. 40–44.o.KOVÁTS ZOLTÁN 2001: Hargita megye tájegységeinek demográfiai sajátosságai. In: A kulturális térségek szerepe a regionális fejlesztésben. I. Székelyföld Konferencia. Csíkszereda, Székelyföld 2000 Munkacsoport. 161–170.o.MAJDÁN ZOLTÁN 2001: Az erdélyi vasútállomások vonzáskörzete. In: A kulturális térségek szerepe a regionális fejlesztésben. I. Székelyföld Konferencia. Csíkszereda, Székelyföld 2000 Munkacsoport.173–187.o.OLÁH SÁNDOR 1991: A településhasználat rejtett erővonalai (Az otthonérzet környezetantropológiai vizsgálata Lövétén). In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Tanulmányok Andrásfalvy Bertalan tiszteletére (szerk. Halász Péter). Budapest, Magyar Néprajzi Társaság.OLÁH SÁNDOR 1994a: A székelyföldi migráció előtörténetéről. Antropológiai Műhely, 3.6. sz. 51-71.o.OLÁH SÁNDOR 1994b: A migráció mikrotársadalmi feltételrendszere a Székelyföldön. Antropológiai Műhely, 3.7. sz. 7-24.o.OLÁH SÁNDOR 1996a: A székelyföldi migráció előtörténetének áttekintése. In: Elvándorlók? Vendégmunka és életforma a Székelyföldön. Csíkszereda, Pro-Print Könyvkiadó; KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja. 15–37.o.OLÁH SÁNDOR 1996b: A kilépés társadalmi feltételei a Székelyföldön. In: Elvándorlók? Vendégmunka és életforma a Székelyföldön. Csíkszereda, Pro-Print Könyvkiadó; KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja. 51–69.o.OLÁH SÁNDOR 2000a: Egy társadalmi gyakorlat eltérő értelmezései. Városon szolgáló homoródalmásiak emlékezései. In: Cseke Péter és Hála József(szerk.): A Homoród füzes partján. Dolgozatok a Székelyföld és a Szászföld határvidékéről. Csíkszereda, Pro–Print Könyvkiadó.OLÁH SÁNDOR 2000b: Hatalom és társadalom az 1950-es években a Homoródok mentén. In: Cseke Péter és Hála József (szerk.): A Homoród füzes partján. Dolgozatok a Székelyföld és a Szászföld határvidékéről. Csíkszereda, Pro-Print Könyvkiadó.OLÁH SÁNDOR 2000c: Székelyzsombor. In: Lokális világok. Együttélés a Kárpát -medencében. Budapest, MTA Társadalomkutató Központ.OLÁH SÁNDOR 2004: Társadalmi viszonyulások, adaptív folyamatok Csík vármegyében (1940-1944). In: A Csíki Székely Múzeum Évkönyve. Csíkszereda. 187–205.o.PÁL JUDIT 1995: Importanţa factorului demografic în procesul de urbanizare în scaunele secuieşti. In: Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane. Sibiu. Tom II. 37–58.p.POZSONY FERENC 2000: Modele de convieţuire în satele transilvanene. In: Elena Rodica Coltea (red.): Modele de Convieţuire în Europa Centrală si de Est. Arad, Complexul Muzeal Arad. Colecţia Minorităţi 2. 21-35.p.POZSONY FERENC 2002: Vecinătăţile din Transilvania. In: Mihăilescu Vintilă (cord.): Vecini şi Vecinătăţi în Transilvania. Colecţia de antropologie 1. Paideia. Bucureşti, 13-50.p.SZABÓ ÁRPÁD TÖHÖTÖM 2002: Az erővonalak eltolódása – magyar-cigány gazdasági kapcsolatok egy székelyföldi faluban. In: Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok. Fiatal kutatók a népi kultúráról. Kolozsvár, Kriza Könyvek 12. Kriza János Néprajzi Társaság, , 205–217.o.TÚRÓS Endre 1994: Idéz-e elő pozicióváltozást a migráció a szociális környezetben és a családban? In: Antropológiai Műhely, 3.7. sz. 43–58.o.TÚROS ENDRE 1996: Vendégmunka és pozícióváltozás. In: Elvándorlók? Vendégmunka és életforma a Székelyföldön. Csíkszereda, Pro-Print Könyvkiadó; KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja. 105–122.o.VINCZE GÁBOR 2000: A székely autonómia kérdése 1945–1946-ban. In: A kulturális térségek szerepe a regionális fejlesztésben. I. Székelyföld Konferencia. Csíkszereda, Székelyföld 2000 Munkacsoport.VOFKORI M. 1999: A közigazgatási és jogi intézményrendszer és annak fejlődése a székelyeknél. In: Emlékkönyv Imreh István születésének nyolcvanadik évfordulójára. Kolozsvár, Erdélyi Múzeumi Egyesület. 584–602.o.

5. Földrajz, geológia, turizmusHORVÁTH ALPÁR–BARTOS-ELEKES ZSOMBOR 2001: A turisztikai kiépítettség állapota és fejlesztési opportunitásai a Hargita-hegységben (Esettanulmány: Hargitafürdő). In: A földrajz eredményei a XXI. század elején. A Magyar Földrajzi Konferencia tudományos közleményei. Szeged, 2001. október 21–27. SZTE Természeti Földrajzi Tanszék által kiadott CD.

6. Ökológia, környezetvédelem, hulladék újrahasznosításILLYÉS ZOLTÁN 2002: A történeti kultúrtáj védelmének feladatai a Székelyföldön. In: A kulturális térségek szerepe a regionális fejlesztésben. II. Székelyföld Konferencia. Csíkszereda, Székelyföld 2000 Munkacsoport. 287–303.o.INCZE ÁRPÁD 2001: A természeti környezet állapota a Székelyföldön. In: A kulturális térségek szerepe a regionális fejlesztésben. I. Székelyföld Konferencia. Csíkszereda, Székelyföld 2000 Munkacsoport. 93–104.o.

7. Nevelésügy, iskolák, oktatásMANDEL KINGA 2001: Iskolázottsági egyenlőtlenségek Székelyföldön. In: A kulturális térségek szerepe a regionális fejlesztésben. I. Székelyföld Konferencia. Csíkszereda, Székelyföld 2000 Munkacsoport. 276–289.o.

III. Folyóiratok tudományos cikkei

1. Történelem, régészet, helytörténet, életrajzALBERT DÁVID 1993: Hagyomány és korszerűség a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium történetének megírásában. Korunk, 8 sz. 99–101.o.BALATON PETRA 2003: A székelyföldi (erdélyrészi) kirendeltség tevékenységéről (1902–1920). In: Magyar Kisebbség, 3, 82–89.o.BALOGH GÁBOR 1999: Székely perem. In: Korunk, 4. sz. 16-25.o.Bárdi Nándor 2003: Paál Árpád Székely Köztársaság terve 1919-ből. Magyar Kisebbség 2-3. 115-133.o.Bíró A. Zoltán 1992: A regionális identitás kialakításának néhány vonásáról (A “Hargitaság” példáján). – Regio. 4. 61–71.o.CSORTÁN FERENC 2004: Új könyvek a “székely történetírában”. In: Limes. Tudományos Szemle. Székelyföld mint régió. 1. 105–115.o.CSÓTI CSABA 2004: Az 1916. évi erdélyrészi háború és a Székelyföld. In: Limes. Tudományos Szemle. Székelyföld mint régió. 1. 51–66.o.DEMÉNY LAJOS 2004: Székelyföldi solymárok és solymászat a fejedelem kori Erdélyben. In: Limes. Tudományos Szemle. Székelyföld mint régió. 1. 97–104.

EGRY GÁBOR 2004: Miként lehet a magyarból székely? In: A Hét, 51–52.o.EGYED Ákos 1990: A székely autonómia 1931-ben. In: Korunk, 6. sz. 766–767.o.EGYED Ákos 1999: Jelenben élő múlt. Gondolatok Imreh István falutörténeti kutatásairól. In: Korunk, 4. sz. 101-103.o.EGYED ÁKOS 2000a: Régiók versengése a vasútért Erdélyben a 19. század közepén (1848-1873). In: Erdélyi Múzeum, 1–2, 46–58.o.EGYED ÁKOS 2000b: Történelmünk a jövőnk. In: Művelődés, 11., 3–5.o.EGYED ÁKOS 2004: A Székelyföld 1848–1918. In: Limes. Tudományos Szemle. Székelyföld mint régió. 1. 21–30.o.FARCZÁDY ELEK 2001: Az 1851-54. évi székelyföldi összeesküvés vázlatos története. In: Művelődés. Kisajátított közművelődés. Antológia (...)1948–1967, 6–9, 87–92.o.GAGYI JÓZSEF 2001: "Kultúrforradalom" a Székelyföldön. In: Hargita Kalendárium, 86–89.o.GAGYI JÓZSEF 2004: Székely proletárok és burzsoá terminológia. “Székely” pártelit az ötvenes években. In: Limes. Tudományos Szemle. Székelyföld mint régió. 1. 81–94.o.GRÚBER K. 2000: Homogenizáló államok, nemzeti kisebbségek és anyaországok: Erdély (1867–2000). – Pro Minoritate. Ősz–Tél. 141–150.o.HERMANN GUSZTÁV 1992: Székely nacionalizmus vagy rendi öntudat? In: Tiszatáj. 6. 65–74.o.HERMANN GUSZTÁV 1993: Rendiség és nemzeti identitástudat a székelyeknél. In: Aetas. 40-56.o.HERMANN GUSZTÁV 1997: Udvarhelyszék anyaszéki státusának XVIII. századi újjáéledése és a kései székely rendi nacionalizmus. In: Székelyföld. 2. 109–118.o.HERMANN GUSZTÁV 1998: A Székely Nemzeti Láda. Egy mítosz keletkezése és utóélete. In: Limes. 4. II. kötet. 301–306.o.HERMANN GUSZTÁV 1999: II. József és a székelyek. In: Korunk. 4. 110–116.o.HERMANN GUSZTÁV 2002: Udvarhelyszék történetének kezdetei. In: Areopolisz. Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok. II. Székelyudvarhely. 53-73.o.HERMANN GUSZTÁV 2003: Mária Terézia reformjainak hatása Udvarhelyszéken (1762-1780) In: Areopolisz. Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok. III., 66-87.o.HERMANN GUSZTÁV MIHÁLY 2004a: Székely történeti kistükör 1848-ig. In: Limes. Tudományos Szemle. Székelyföld mint régió. 1. 9–20.o.HERMANN GUSZTÁV MIHÁLY 2004b: Areopolisz Történelmi és Társadalomtuományi Kutatócsoport (Székelyudvarhely). In: Limes. Tudományos Szemle. Székelyföld mint régió. 1. 136–137.o.HORVÁTH GYULA 2004c: Hagyomány és megújulás. In: Limes. Tudományos Szemle. Székelyföld mint régió. 1. 5–8.o.IMREH István 1990: Demokrácia és tradíció. In: A Hét, 7. sz. 9.o.IMREH István 1991a: Magyarságba oltott Európa. In: A Hét, 5. sz. 3.o.IMREH István 1991b: A székelység rendi tagolódása 1848 – Agyagfalva – előtt. In: Művelődés, 2–3 sz. 58–59.o.IMREH István 1993: A madéfalvi veszedelem. III. Vádlottak padján az áldozatok. Helikon,17. ; 18. ; 19. ; 20. ; 21. sz., 16-18 ; 15-17 ; 13.o.IMREH ISTVÁN 2003: A székely székek határai, életsorsa a felvilágosodás évtizedeiben. Művelődés. Közművelődés, de minek? Antológia.1995-1998. 6–9, 70–74.o.IMREH István 1994: Régi székelyek üzenete. In: Korunk, 6. sz. 10–16.o.IMREH István 1995: A székely székek határai, életsorsa a felvilágosodás évtizedeiben. In: Művelődés,1. sz. 41–45.o.IMREH István 1996: Szociálpolitika a rendtartó székely falvakban. In: Művelődés, 11. sz. 19–21.o.KESZI SÁNDOR 2001: A székelyföldi kivándorlások történelméből. Művelődés. Kisajátított közművelődés. Antológia (...)1948–1967. 6–9.o.KOLUMBÁN ZSUZSÁNNA 2004: A középkori székelység. Krónikák és oklevelek a középkori szkelyekről. In: Limes. Tudományos Szemle. Székelyföld mint régió. 1. 123–125.o.KORDÉ Zoltán 1994: A székely kérdés buktatói. Válasz Bóna Istvánnak. In: Korunk, 6. sz. 118–121.o.MIKÓ Imre 1990: Székely közületi kulturális önkormányzat. In: Korunk, 11. sz. 1486–1495.o.NOVÁK KÁROLY-ISTVÁN 2004: Székely Oklevéltár. In: Limes. Tudományos Szemle. Székelyföld mint régió. 1. 121–122.o.OLÁH SÁNDOR 2002: Történeti hagyomány és lokális identitás Székelyzsomboron. In: Kisebbségkutatás.11. évf. 2.OLÁH SÁNDOR 2004: Földöröklés a XVIII. század közepén egy székely köznemesi családban. In: AREOPOLIS.PAÁL ÁRPÁD 2003: Emlékirat a semleges, független székely államról [Haáz Rezső Múzeum, Székelyudvarhely, Ms 7651/153.]. In: Magyar Kisebbség, 3, 120–133.o.PÁL JUDIT 1998a: A székelyföldi városok a dualizmus alatt. In: Limes. 2-3. sz. 101-114.o.PÁL JUDIT 1998b: Urbanism, sistematizare, servicii comunale în oraşele secuieşti, înainte de primul război mondial. ACTA-1997 (Acta Hargitensia IV, Aluta XXI). I. Sepsiszentgyörgy, 255-272.p.PÁL JUDIT 2000: Trăsăturile specifice ale evoluţiei târgurilor din scaunele secuieşti. Revista istorică. nr. 1–2. 115–121.p.PÁL JUDIT 2004: Városok, városkép a Székelyföldön a 18. század vége és a 20. század eleje között. In: Limes. Tudományos Szemle. Székelyföld mint régió. 1. 31–50.o.RÁCZ TIBOR ÁKOS 2003: Háromszék első magyar telepesei és a határvédelem. In: Erdélyi Múzeum, 1–2, 1–15.o.SZŐCS István 1996: A honfoglalás és a székely történelem nehéz kérdései. In: Helikon, 6–7. 12.o.SZŐCS ISTVÁN 2002: “ Miért kell a székelyek eredetéről hipotéziseket gyártani”. In: Helikon, 1.sz., 2–3.o.VINCZE GÁBOR 2004: A megszállástól a kvázi-autonómiáig. A Székelyföld 1944 szeptembere és 1945 márciusa között. In: Limes. Tudományos Szemle. Székelyföld mint régió. 1. 67–80.o.

2. Kultúra – magaskultúra, népi kultúraBALÁZS LAJOS 2000: Néprajzi tűnődések a népesedésről. In: A Hét, 36, 37, 3–4 ; 9–10.o.BALÁZS LAJOS 2001: Miről beszélnek a keresztnevek.A keresztnévkészlet minőségi jegyei Csíkszentdomokoson. In: A Hét, 17–20., 9–10.o.BALÁZS LAJOS 2003: Az erotika a lakodalom eszmeiségében. In: Művelődés, 12., 27–29.o.BALÁZS LAJOS 2003: Megkerítés. A haldoklás különleges rítusa Csíkszentdomokoson (1996). In: Művelődés. Közművelődés, de minek? Antológia... 1995-1998, 6–9., 100–101.o.BENEDEK Éva 2000: Papír- és könyvrestaurálás a Csíki Székely Múzeumban. In: Korunk, 5, 108–110.o.CSORTÁN FERENC–CSORTÁN ILONA 2004: Műemlék, műemléksors a Székelyföldön. In: Limes. Tudományos Szemle. Székelyföld mint régió. 1. 75–96.o.FERENCZES ISTVÁN 2004: Egy előzmény nélküli folyóirat. In: Limes. Tudományos Szemle. Székelyföld mint régió. 1. 126–129.o.FODOR Sándor 2001: Vallomásos történelem. In: A Hét, 27, 7.GAZDA ANDREA 1998: A székely népviselet mint összetett jelrendszer. In: Gazda Klára: A székely népviselet. Budapest, Erdélyi Múzeum, 3–4, 332–333.o.GAZDA JÓZSEF 2000: Egy lehetséges modell. In: Korunk, 1, 99–103.o.HALÁSZ PÉTER 2004: Bibliotheca Moldaviensis. Kétnyelvű csángó forráskiadványok. In: Limes. Tudományos Szemle. Székelyföld mint régió. 1. 130–135.o.HORVÁTH ANDOR 2004: Székelyek Párizsban. In: Korunk,. 4, 78–82.o.NAGY JENŐ 2001: Székely népi öltözet. In: Művelődés. Kisajátított közművelődés. Antológia (...)1948-1967, 6–9, 77–78.o.OLÁH SÁNDOR 2004: Íráshasználat a XVIII. században Homoródalmáson. In: Székelyföld. VIII. évfolyam 9. Szám, 2004. szeptember.102–121.o.PÁL JUDIT 1993: A Székely Nemzeti Múzeum. In: Aetas. 3. 212–219.o.POZSONY FERENC 1991: A falusi társadalmak jelenkutatásának újabb lehetőségei. In: Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője 2. sz. 9–10.o.ROMHÁNYI András 2004: Közművelődési szakemberképzés a Székelyföldön. In: Művelődés, 5, 30–31.o.SZABÓ JUDIT 1995: Betlehemes játék Kászonból 1898-ból. In: Néprajzi Látóhatár. 3–4. Miskolc, 198–204.o.TEKSE ANTAL 2002: Kenderfeldolgozás és kötélverés Csíkszentmártonban. In: Művelődés, 3., 22.o.TEKSE ANTAL 2003a: A kaláka Csíkszentmártonban. In: Művelődés, 1., 17.o.TEKSE ANTAL 2003b: Csíki étkezési szokások. In: Művelődés, 3., 30–31.o.TEKSE ANTAL 2003c: Csíkszentmártoni határnevek. In: Művelődés, 5, 14–15.o.TEKSE ANTAL 2004a: A csíki falvak települési rendszeréről. In: Művelődés, 1, 22–23.o.TEKSE ANTAL 2004b: Baka János, a csíki néptanító. In: Művelődés, 2, 28.o.VÁMSZER GÉZA 2001: Jó gyakorlati példákat! In: Művelődés. Kisajátított közművelődés. Antológia (...)1948-1967, 6–9., 34–35.o.VÁMSZER GÉZA 2003: Néprajzi, népművészeti, múzeumi és háziipari mozgalmak Csíkban a két háború között. In: Művelődés. Közművelődés, de minek? Antológia... 1995-1998. 6–9., 124–127.o.

3. Gazdaság: közgazdaság, ipar és mezőgazdaság; fejlesztésekCSANÁDY ANDRÁS 1994: Családi gazdálkodás a Homoród-vidéki falvakban. Hitel. Erdélyi Szemle, 2.sz. 21–51.o.CSANÁDY ANDRÁS 1994: A gazdaságszervezés esélyei peremvidéken. Hitel. Erdélyi Szemle, 3–4. sz. 63–77.o.GAGYI JÓZSEF 1994: Helyi társadalom, gazdálkodás- és mentalitás. In: Korunk, 6. sz. 61–64.o.GAGYI JÓZSEF 2000: Élő székelykapu, avagy meg lehet-e élni kapufaragásból? In: Látó, 10. 95–102.o.GERÉB LÁSZLÓ 2004: A Székelyföld a román gazdasági-statisztikai. In: Limes. Tudományos Szemle. Székelyföld mint régió. 1. 25–40.o.HAJDÓ CSABA 2004: A fejlesztési stratégia elemei. A Székelyföld régió az európai regionális fejlesztési rendszerben. In: Limes. Tudományos Szemle. Székelyföld mint régió. 1. 5–24.o.HORVÁTH GYULA 2003: Területi fejlődés és regionalizmus. Hozzászólás Horváth Réka és Veress Emőd tanulmányához. In: Magyar Kisebbség,1.HORVÁTH Réka 2001: Hargita megye európai integrációs stratégiája. In: Erdélyi Múzeum, 3–4, 150–154.o.ILYÉS FERENC 2004: Rövid helyzetkép a Székelyföld gazdaságáról. In: Limes. Tudományos Szemle. Székelyföld mint régió. In: Limes. Tudományos Szemle. Székelyföld mint régió. 1. 41–58.o.IMREH István 1991: Mezőgazdasági rendtartások, egyezségek, utasítások. In: Erdélyi Múzeum,1–4. sz. 29–50.o.IMREH ISTVÁN 1998: A falu szénafüve. In: Művelődés, 10.sz. 25–28.o.KOLUMBÁN GÁBOR 1999: A Székelyföld mint fejlesztési kihívás. In: Korunk. 4. 3–8.o.KOLUMBÁN GÁBOR 2003a: A román regionalizmus paradoxona. In: Magyar Kisebbség, 1.KOLUMBÁN GÁBOR 2003b: A Székelyföld fejlődési esélyei a román területfejlesztési politika keretei között. In: Magyar Kisebbség, 3, 5–35.o.KOLUMBÁN GÁBOR 2004a: Human resource policy implications of the regional workforce migration pattern. In: Limes. Tudományos Szemle. Székelyföld mint régió. 2.KOLUMBÁN GÁBOR 2004b: Human resource policy implications of the regional workforce migration pattern. New Patterns of Labour Migration in CEE, Editura AMM, 78–94.p.KOLUMBÁN GÁBOR 2004c: Jövőépítő kalákák a Székelyföldön. In: Fekete Albert szerk.: Az Erdélyi Táj Kérdései. Kolozsvár, Művelődés Kiadó, 29–34.o.KOLUMBÁN GÁBOR 2004/6–2005/1: Régiómarketing alkalmazása a Székelyföld régió fejlesztésében. In: Marketing & menedzsment, XXXVIII–XXXIX. évf. Budapest.KOLUMBÁN GÁBOR 2005: Jövőépítő kalákák a Székelyföldön. Székelyföldi fürdők, gyógyhelyek. In: B.K.L. Szombathely, 24–32.o.OLÁH SÁNDOR 1994: Gazdálkodás és életvitel. In: Korunk, 6. sz. 55–61.o.OLÁH SÁNDOR 2001: Kedvezmények és konfliktusok kora. Gazdasági változások Csík vármegyében 1940-1944 között. Tatabánya, In: Limes. 3. sz. 89–104.o.OLÁH SÁNDOR 2003: A fiatfalvi földhasználat 2003-ban. In: Székelyföld.10.OLÁH SÁNDOR 2003: Erdélyi szövetkezetek 1940-1944 között. In: Közgazdász Fórum szeptember, VI.évf. 6. sz. 12–14.OLÁH SÁNDOR 2006: Kliensek és patrónusok. (Egy szocialista termelőszervezet tündöklése és bukása). In: Székelyföld. X. évf. 1. sz. január.PETI LEHEL 2004: Az agrárgazdaság posztszocialista átalakulása a Kis-Küküllő menti falvakban. In: Korunk. 12. 103–108.o.SZABÓ Á. 2003: A tejtermelők és a tejtermelés helyzete a Székelyföldön. In: Közgazdász Fórum. 3. 10–16.o.SZABÓ MÁTÉ 2003: Civil társadalom – globalizáció – regionalizmus (1). In: Magyar Kisebbség,. 1.SZABÓ MÁTÉ 2003: Civil társadalom – globalizáció – regionalizmus (2). In: Magyar Kisebbség,. 3, 387–431.o.TAMÁS Sándor 1995: A Csíki Magánjavak. Az erdő a székelyek életében. In: Erdélyi Múzeum, 3–4.o.TÓTH A. 1995: A közösségi gazdálkodás a Székelyföldön. In: Regio. 1–2. 145–154.o.VINCZE ANNAMÁRIA 1994: A mezőgazdasági tulajdonviszonyok változásainak csapdajellege Romániában. In: Hitel. Erdélyi Szemle, 2. sz. 66–73.o.VINCZE Mária–MEZEI Elemér 1997: A falusi munkaerő foglakoztatás helyzete az erdélyi falvakban. In: Erdélyi Múzeum, 3–4. sz. 307–349.o.VINCZE MÁRIA–MEZEI ELEMÉR 2003: A romániai kászoni kistérség fejlesztésének emberi erőforrás-adottságai. In: Tér és Társadalom. 1. 155–184.o.

4. Társadalom, közösség, politikaBAKK MIKLÓS 2004a: Törvény Székelyföld különleges jogállású régió létrehozásáról. Tervezet. In: Magyar Kisebbség, 1–2.sz., 246–249.o.BAKK Miklós 2004b: Kerettörvény a régiókról. Tervezet. In: Magyar Kisebbség, 1–2, 236–246.o.BALÁZS LAJOS 1999: A polgárosodás jelei (tünetei) egy hagyományőrző paraszti közösségben. In: Korunk. 8. 90–96.o.BALÁZS SÁNDOR 1992: Az autonómia gondolata a húszas-harmincas években. In: A Hét, 1. sz. 5.o.Bárdi Nándor 1993: Impériumváltás Székelyudvarhelyen 1918-1921. In: Aetas, 3. sz. 76 - 120.o.BÍRÓ BÉLA 2004: Az autonómia esélyei. In: Limes. Tudományos Szemle. Székelyföld mint régió. 1. 111–122.o.CSAPÓ I. JÓZSEF 1995: Székelyföld autonómia-statútuma. (Tervezet). In: Magyar Kisebbség, 2. sz. 174–200.o.CSATA ZSOMBOR 2002: A politikai adminisztratív elit változásai Csíkszeredában (1968-2000). In: Magyar Kisebbség, 1., 260–286.o.DEMETER JÁNOS–KLÁRIK LÁSZLÓ ATTILA 2003: Quo vadis Terra Siculorum? Gondolatok a székelyföldi jövőképről. In: Magyar Kisebbség, 3., 36–48.o.FÁBIÁN Ernő 1993: Az autonóm társadalomszerveződés előzményei. Meditáció a pre-civil társadalomról Erdélyben. In: A Hét, 24–25. sz. 5.o.FRÁTER Olivér 2002: Kivándorlás és menekültügyi kérdés a székelyudvarhelyi református egyházközség számadatai tükrében (1908-1936). In: Magyar Kisebbség, 1, 202–207.o.FRIED ISTVÁN 2004: Régiók, nemzet(iség)ek a jövő Európájában. In: Korunk, 1., 48–60.o.GAGYI JÓZSEF 1997: Az új elit Székelyföldön. Hargita megyei változások 1968 után. In: Társadalmi Szemle 4.IMREH István 1993: A székely “communitas” alkonya. In: Korunk, 5. sz. 95-100.o.KÁPOLNAI I. 1999: Tanulmányok Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, I. Kovászna, Hargita és Maros megye népszámlálási adatai 1850 és 1992 között. In: Hitel. 12. 107–112.o.KASSAY JÁNOS 2004: Városok és településhálózat a mai Székelyföldön. In: Limes. Tudományos Szemle. Székelyföld mint régió. 1. 59–74.o.KEREKES J. 2002: Erdély helye Románia gazdaságában. In: Területi Statisztika. 5. 271–285.o.KOLUMBÁN GÁBOR 2000: Az önkormányzatok és régiók Európája (2). In: Provincia, 3.KOLUMBÁN GÁBOR 2004a: A székelykérdés a harmadik évezred elején. In: Limes. Tudományos Szemle. Székelyföld mint régió. Tatabánya, 1. 95–111.o.KOLUMBÁN GÁBOR 2004b: Fenntartható civil társadalom? In: Civil Fórum. V. évf. 4.sz. okt–dec., 3–4.o.MIKÓ IMRE 1990: Székely közületi kulturális önkormányzat. In: Korunk,11.sz.1486–1495.o.OLÁH SÁNDOR 1991: Egy falu és a kivándorlás. In: Regio. 4. 103–109.o.OLÁH SÁNDOR 1997: Cigányok és magyarok egy székely faluban. In: Magyar Tudomány. A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata.6. sz.OLSVAI TAMÁS Margit 1997: A céhek vallási funkciója Székelyudvarhelyen. In: Művelődés, 9. sz. 38–40.o.PAÁL Árpád 1990: Törvény a székely közületek közművelődési önkormányzatáról a Párizsban 1919. december 19-én kötött nemzetközi szerződés 11. cikke alapján. In: Korunk, 6. sz. 767–779.o.PAPP SÁNDOR ZSIGMOND 2003: Keresztapák ideje. In: A Hét (új folyam),. I/9–10, 1.PLAINER ZSUZSA 2000: A területi autonómia igénye két külömböző erdélyi városban. In: Korunk, 1., 91–99.o.POMOGÁTS BÉLA 2004: Gondok és feladatok mérlegén. Erdélyi magyar városok. In: Korunk,. 10., 15–22.o.RÁDULY RÓBERT KÁLMÁN 2000: A politikai önrendelkezésünk alapjairól, avagy a belső választásoktól az erdélyi magyar önkormányzatig. In: Magyar Kisebbség, 1., 53–63.o.SZABÓ Bálint 1993: Határhelyzetben a hagyományos erdélyi falukép. In: Művelődés, 1. sz. 37–39.o.SZÁSZ JENŐ: Regionális autonómia a Székelyföldön. In: Magyar Kisebbség, 2003. 3, 57–61.o.SZÉN JÁNOS 2003: Ablak a jelenre. Álmodni akartam a jövő Csíkszeredájáról. In: Korunk, 4, 22–28.o.TÁNCZOS Vilmos 1994: Temetése a temető szélében vagy az akasztottak között lesz. In: Korunk, 6. sz. 99–101.o.TIBORI SZABÓ Zoltán 2004a: Csík vármegye zsidósága I. A betelepüléstől a megsemmisítésig. In: A Hét,. 43, 6–7.o.TIBORI SZABÓ Zoltán 2004b: Csík vármegye zsidósága II. Csíkszereda zsidósága. In: A Hét, 44, 7–8.o.TIBORI SZABÓ Zoltán 2004c: Csík vármegye zsidósága III. In: A Hét, 44, 7–8.o.TÓFALVI ZOLTÁN 1994: Az "ígéret földje", a Bánság ? In: Korunk, , 2 sz. 77–82.o.VOFKORI LÁSZLÓ 1999: A Székelyföld társadalmi körképe az ezredvégen. In: Korunk. 4. 9–35.o.VOFKORI Mária 1994: Szerkezeti változások a székely társadalomban. In: Korunk, 6. sz. 17–30.o.ZAKARIÁS Erzsébet 1992: A közvélemény mint hatalom. A szokásjogok ereje a hagyományos székely közösségekben. In: Korunk, 10. sz. 104–107.o.ZEPECZÁNER JENŐ 1994: Előtanulmány a megkésett Székelyföldi polgárosodásról. In: Korunk, 6. sz. 108–114.o.

5. Földrajz, geológia, turizmusVOFKORI LÁSZLÓ 2004: Székelyföld. In: Limes. Tudományos Szemle. Székelyföld mint régió. 1. 166–120.o.

6. Ökológia, környezetvédelem, hulladék újrahasznosításIMREH István 1992: Székelyföldi történeti ökológia. In: Művelődés, 5. sz. 32–35.o.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése